Milliyetçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasında oynadığı rolden dolayı Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi, millî birlik ve beraberliğimizin temel değerlerinden biri olmuştur.

Milliyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı yararları şöyle sıralayabiliriz:

Atatürk milliyetçiliği, büyük atılımları gerçekleştirmede, kalkınmada, hayati sorunların çözümünde Türk toplumu için her zaman bir güç kaynağı olmuştur.

Milliyetçilik ilkesi, halkımızı ortak kültürel amaçlar etrafında toplamış, millî bir dayanışma duygusu yaratmış ve bu yönleriyle birlik ve beraberliğimizin temel taşı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçilik ilkesinin uygulanışı sonucu modern bir devlet ve hükûmet biçimi olarak kurulmuştur. Atatürk, millî birlik ve beraberliği sağlayarak çağdaş Türkiye’nin oluşumunda önemli görevler üstlenen inkılaplar gerçekleştirmiştir.

Eğitimde, yönetimde, sağlık alanında, savunma sanayinde, ekonominin gelişmesinde Atatürk milliyetçiliği büyük rol oynamıştır. Tarih ve dil alanlarında gerçekleştirilen inkılaplar millî kültürümüzün gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında oynadığı rolden dolayı Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, millî birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sunmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında milliyetçilik ilkesi sayesinde millî birlik ve beraberlik sağlanmış, böylece işgalci güçler yurdumuzdan atılmıştır.

Milliyetçilik düşüncesi ve birlikte yaşama arzusu Türk inkılaplarının başarıya ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca Türk milletini sevmeyi, Türklüğü ile övünmeyi de beraberinde getirmiştir. Türk kültürüne sahip çıkarak millî kültürümüzün gelişmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda saygın bir devlet olmasını sağlamış, diğer yandan Türk milletini iç ve dış tehditler karşısında sarsılmaz bir bütün hâline getirmiştir. Ülkemizde toplumsal barışın oluşumuna katkı sunarak Türk milletinin din ve mezhep çatışmalarından korunmasını sağlamıştır.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, Türk inkılaplarını başarıya ulaştırmada öncü rol oynamış, aynı zamanda çağdaş uygarlık yolunda ilerleme ve gelişmeye katkı sunmuştur. Medeniyeti ve kültürü birbirinden ayırmayan Atatürk, çağdaş uygarlığı aşmayı hedeflediği için kültürümüz her alanda ilerleme imkânı bulabilmiştir.

Millî değerleri çağdaş dünyanın değerleriyle kaynaştırma noktasında millî devlet ilkesi, yapılacak her türlü icraatın felsefesine hâkim olmuş; böylelikle Türk milleti çağdaş, siyasal, toplumsal ve hukuksal normları kolayca benimsemiş ve uygulamıştır.

Atatürk milliyetçiliği, milletin meydana gelişinde kültür ve tarih birliğini ön plana çıkardığı için millî kültürümüzün de gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bütün vatandaşlarımızı Türk saydığı için hiçbir kişiyi dışarıda bırakmayan ve hor görmeyen Atatürk milliyetçiliği, toplumsal barış içerisinde kalkınmamızın mihenk taşı olmuştur.

Atatürk milliyetçiliği, Türk ulusunu millî birlik ve beraberlik olgusu içerisinde bir arada tutan unsurlardan biridir. Hangi sebeple olursa olsun, Türk milletinin bölünmesine ve parçalanmasına karşı olan Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir anlayışı benimsemiş ve uygulamıştır.

Türk milleti, Atatürk’ün ortaya koyduğu milliyetçilik anlayışı ile sarsılmaz bir bütün olmuştur. Son yıllarda yaşanan doğal afetler, ekonomik bunalımlar ve dış tehditler karşısında Türk milliyetçiliği, milletimizi birlik içinde tutmakta ve devletimizi güçlendirmektedir.

Yorum yapın