Millî Birlik ve Beraberliği Güçlendiren Unsurlar Nelerdir?

Yurdumuzda millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurları şu ana başlıklar altında toplayabiliriz:

  • Millî eğitim
  • Millî kültür
  • Dil, tarih, kültür ve ülkü birliği
  • Misakımillî
  • Türklük şuuru
  • Manevi değerler

Millî Eğitim:

Millî birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesidir. Ülkemizde huzur ve güven ortamının kurulması ve devam ettirilmesi, ancak eğitim kurumlarında vereceğimiz millî bir eğitimle mümkün olabilir.

Atatürk, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında millî eğitimin önemini şu sözlerle ifade etmiştir:

“Çocuklarımızı aynı eğitim derecesinden geçirerek yetiştireceğiz. Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça hâlinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenim sınırı ne olursa olsun onlara esaslı olarak şunları öğreteceğiz; milletine, Türkiye Devleti’ne, Türkiye Büyük Millet Meclisine, düşman olanlarla mücadele (bu mücadelenin) sebep ve vasıtaları ile donatılmayan millet için yaşama hakkı yoktur.” (Atatürkçülük 3, s. 32.)

Millî Kültür:

Millî birlik ve beraberliğin çok önemli ögelerinden biri de millî kültürdür. İnsanlar yetiştikleri toplumun etkisi altında gelişirler ve kimlik kazanırlar. Eğitim, sosyal ortam, gelenek, görenek, folklor, müzik, dil ve tarih anlayışı, kültürel yapımızı doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında Türk milletinin birlikteliği, ortak kültür olgusunu paylaşmalarına ve geliştirmelerine dayanmaktadır.

Dil Birliği:

Millî ruhu ve bilinci güçlendirir. Millî kültürü geliştirir. Diğer yandan dil, milletlerin oluşmasında, millî birliğin kurulmasında ve güçlenmesinde en önemli etkendir. Atatürk, dil birliğinin önemini şu sözleriyle ifade etmiştir:

“Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.” (Prof. Dr. Şerafettin Turan, Atatürk’ün Yolunda Türk Dil Devrimi, s. 16.)

Tarih Birliği:

Tarih, millî kültürlerin vazgeçilmez bir ögesidir. Bir milleti birleştiren unsurların en değerlisi ortak bir tarih geçmişidir. O hâlde, bir milletin birliğini sağlayan temel taşların en kıymetlisi millî tarihtir. Bu yüzden uygar dünya içinde hak ettiği yeri arayan Türk milletinin de çağdaşlaşması ve gelişmesi için millî tarihini çok iyi bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Tarihe bağlılık, bir milletin kaynaşmasında, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamasında son derece önemlidir.

Türk Tarih Kurumunun yayınlarından bazıları

Kültür Birliği:

Milleti oluşturan bireyleri birbirine yaklaştırır. Böylece ülkede millî birliğin güçlenmesine katkıda bulunur. Atatürk, kültür konusunda şunları söylemiştir:

“Türk milleti, ancak varlığını derin ve sağlam kültür sınırlarıyla çizdikten sonradır ki onun yüksek kapasitesi ve fazileti milletlerarasında tanınır…” (www.kultur.gov.tr)

Ülkü Birliği:

İnsanların millî bir bilinç altında bütünleşmesini sağlar. Onları aynı amaç etrafında birleştirir. Toplumda millî dayanışma duygusunun ortaya çıkmasını sağlar. Böylece ülkü birliği, toplumda birleştirici bir rol oynar.

Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyalım.

“Millet, dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi ve sosyal toplumdur.” (Atatürkçülük 3, s. 31.)

Misakımillî:

Türk milletinin ülke sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşama andı olan Misakımillî de millî birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlardan biridir. Türk milleti kanı ve canı ile çizdiği Misakımillî sınırlarını, her türlü bölücülüğe ve bölgeciliğe karşı korumak azim ve kararındadır.

Türklük Bilinci:

Yurdumuzda yaşayan bütün yurttaşların Türklük bilinci ile hareket etmesi, millî birlik ve beraberliğin temel ögelerinden biridir. Bireyler geçmişte yaşamış millî kahramanlarını öğrenerek millî bir şahsiyet kazanırlar. Büyük Hun Devleti’nden bugüne kadar kurulan Türk devletlerindeki önemli kişileri ve yöneticileri kendilerine örnek alır ve ülkemizin kalkınması için çalışırlar.

Manevi Değerler:

Türk milletinin manevi değerleri millî birliğin korunması ve güçlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bir toplumun dağılma sürecini hızlandıran en önemli etken manevi değerlerden koparılmasıdır. Atatürkçülükte manevi değerler millî birlik ve beraberliğimiz için önemli bir yere sahiptir. Dinî bayramlarda insanlar birbirlerini ziyaret ederek toplumsal kaynaşma ve yardımlaşma duygusunu geliştirirler.

 

Yorum yapın