Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak ve Devamlılığını Sağlamak

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini Atatürk ilkeleri oluşturur.

Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürmesi ve sonsuza kadar yaşaması bu ilkelerin yaşatılması ile mümkündür. Bundan dolayı Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir öneme sahiptir.

Türk milleti, Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza kadar devam ettirecektir.

Atatürk ilkeleri, kendiliğinden ortaya çıkmış bir düşünce sistemi değildir. Bu ilkeler, Türk milletinin uygar bir toplum olarak yaşaması için kabul edilmiştir.

Milletin bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Bundan dolayı, Atatürk ilkelerinin Türk milleti için önemi büyüktür. Türk milleti, Atatürk ilkeleri ışığında modern ve çağdaş bir toplum yapısına kavuşmuştur.

Çağdaş ve modern toplum yapısını devam ettirmek, Atatürk ilkelerine sahip çıkarak, onu yaşatarak sağlanır. Atatürk ilkeleri, Türk milletinin gelişip kalkınmasında ve Türkiye’de demokrasinin yerleşip kökleşmesinde önemli bir yere sahiptir. Bu ilkeler sayesinde bütün yurttaşlar ülke yönetiminde söz söyleme ve karar verme hakkını elde etmiştir.

Kişi hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti gibi haklar anayasayla güvence altına alınmıştır. Atatürk ilkelerinin üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sonsuza kadar sürdürmesi, Türk milleti için büyük bir görev ve onurdur. Şu unutulmamalıdır ki Türk varlığının güvencesi ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını sürdürmesine bağlıdır.

Atatürkçülük, Türk milletinin daima ileriye, doğruya, yararlıya, güzele yönelmesi ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstünde yaşaması demektir. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak; demokrasiyi, laikliği, milliyetçiliği ve insan haklarını benimseyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını devam ettirmek demektir.

Atatürk ilkelerine sahip çıkmakla ülkemizde barış ve huzur ortamını sağlayarak millî birliği güçlendirmiş oluruz. Millî egemenliğini, bireysel hak ve özgürlükleri esas alan, koruyan ve geliştiren Atatürk ilkeleri, ülkemizde demokrasinin yerleşmesinde etkili olmuş; milletlerarası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni saygın bir konuma getirmiştir.

Atatürk ilkelerinin uygulanması ile Türk milleti çağdaş bir toplum yapısına kavuşmuştur. Bütün vatandaşlar devlet yönetiminde söz söyleme ve karar verme hakkını elde etmiştir. Böylece ülkemizde demokratik bir toplumsal yapı oluşmaya başlamıştır. Bugünkü demokrasimizi Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet rejimine borçluyuz.

Ülkemizde yaşayan bütün bireyler Atatürk ilkelerine sahip çıkmalıdır. Aksi taktirde bu ilkeler üzerine kurulan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti büyük tehlikelerle karşılaşabilir. Atatürk ilkeleri; demokrasinin benimsenmesinin, yerleşmesinin, barış ve huzurun, millî birlik ve beraberliğin güvencesidir.

Atatürk ilkeleri; Türk milletinin özellikleri, bugünkü ve gelecekteki gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenmiş millî bir düşünce sistemidir. Bundan dolayı modern Türkiye’nin kurulmasında bu ilkelerin önemli bir yeri vardır.

Türkiye, Atatürk ilkeleri ile hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. Günümüzde de aynı hızla ilerlemeye ve gelişmeye devam eden Türkiye, Atatürk ilkeleri ışığında bugün dünyada güçlü bir devlet durumuna gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk ilkelerine göre kurulmuş ve şekillenmiştir. Ayrıca yönetimde, eğitimde, hukukta, sosyal ve ekonomik yaşamda yapılan bütün atılımlar, itici gücünü Atatürk ilkelerinden almıştır.

Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda olduğu gibi gelişip kalkınmasında da Atatürk ilkelerinin hayati bir önemi vardır. Atatürkçü düşünce sisteminin amacı, Türk milletinin uygar dünya ile birlikte hür, mutlu ve refah içinde yaşamasını sağlamaktır.

Yorum yapın