Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

Teknolojinin ve insan aklının rolü haricinde doğal süreçlerle oluşmuş, mal ve hizmet üretimi için gerekli olan kaynaklara doğal kaynak denir. Ekonomik etkinliklerin gelişmesi ve çeşitlenmesinde etkisi büyük olan bu kaynaklar, beşerî faaliyetlerle sıkı bir ilişki içindedir.

İnsan eliyle yürütülen tarımsal faaliyetlerin gerçekleşebilmesi doğadaki mevcut kaynaklarla yakından ilgilidir. Dolayısıyla bahsedilen kaynaklardan toprak, kayaçlar, canlılar ve sular olmasaydı tarım faaliyetlerinin gerçekleşmesi mümkün olmayacaktı.

Teknolojinin gelişmesiyle üretimin artması, doğadaki kaynakların kullanımını ve önemini artırırken tüketimini de hızlandırmıştır.

DOĞAL KAYNAKLAR
Tükenmeyen (Yenilenebilir) Doğal Kaynaklar Belirli Koşullarda Tükenmeyen Doğal Kaynaklar Tükenebilen (Yenilenemeyen) Doğal Kaynaklar
 • Güneş
 • Rüzgâr
 • Su
 • Dalga
 • Hayvanlar
 • Orman
 • Toprak
 • Hava
 • Jeotermal
 • Petrol
 • Madenler
 • Kömür
 • Doğal gaz

Doğadaki mevcut kaynaklar insan hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. İnsanın çevreyle olan ilişkisi, yaratıldığı günden itibaren başlamıştır. Geçmişten günümüze insanlar, mevcut kaynaklardan çeşitli şekillerde yararlanarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır.

İlk çağlardan itibaren kullanımında büyük değişimlerin yaşandığı bazı kaynaklar, günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Bunların yanı sıra önceden kullanımı sınırlı olan doğadaki kaynakların günümüzde kullanımı yaygınlaşarak bu kaynaklara erişim kolaylaşmıştır. Bunda Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen teknolojik imkânlar etkili olmuştur.

İnsanların taşlardan yararlanması insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Paleolitik Çağ’da avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamını devam ettiren insanlar, avlanmak ve hayvanlardan korunmak amacıyla taştan kesici ve delici aletler yapmışlardır.

Bu dönemde obsidiyen (volkan camı), sileks (çakmak taşı) gibi sert ve keskin kayaçlar yaygın olarak kullanılmaktaydı. İnsanların taştan yaptığı baltaların yanı sıra ateş yakma amacıyla çakmak taşlarını kullandığı, mevcut kaynaklardan öğrenilebilmektedir.

Ayrıca obsidiyen ve sileks gibi taşların işlenmesiyle yapılan çeşitli süs eşyaları ve mermer ticaretinin günümüze kadar önemini koruduğunu söylemek mümkündür (Görsel 2.50). Günümüzde ise oltu taşı, lüle taşı vb. kayaçların süs eşyası yapımında; mermer, granit gibi kayaçların da inşaat sektöründe kullanıldığı görülmektedir.

Görsel 2.50 Obsidiyenin süs eşyası yapımında kullanımı
Görsel 2.50 Obsidiyenin süs eşyası yapımında kullanımı

Hayvanlar, Paleolitik Çağ’da avcılıkla yaşamını devam ettiren insanlar için önemli bir besin kaynağı iken Neolitik Çağ’da gücünden ve çeşitli ürünlerinden yararlanılan bir kaynak olmuştur. Bu canlılara insanlar için sağladıkları faydalar yönünden bakıldığında hayvancılık faaliyetlerinin geçmişten günümüze önemini artırdığını söylemek mümkündür.

Doğadaki en önemli kaynaklardan biri de topraktır. Neolitik Çağ’da başlayan tarımsal faaliyetler sayesinde topraklar ekonomik yönden değer kazanmıştır. Tarımın yanı sıra hayvancılık faaliyetlerinin yapılıyor olması, çayır ve otlakların da değer kazanmasını sağlamıştır.

Toprak, eskiden olduğu gibi günümüzde de çanak çömlek yapımından ev yapımına kadar birçok alanda kullanılan oldukça önemli bir kaynaktır (Görsel 2.51).

Görsel 2.51 Toprağın seramik yapımında kullanımı
Görsel 2.51 Toprağın seramik yapımında kullanımı

Madenler, ilk zamanlarda obsidiyen ve çakmak taşının işlenmesiyle önem kazanmıştır. Metalik olarak öncelikle işlenen ve yararlanılan madenler bakır, altın ve kalay gibi yumuşak olanlardır. Paleolitik Çağ’da taşlardan yapılan kesici ve delici aletler, zamanla yerini metalik madenlerden yapılanlara bırakmıştır.

Anadolu’da Hititler; demir, bakır, gümüş gibi madenleri işleyerek demir çapa, saban, tekerlek çemberi, bıçak, balta ve orak gibi aletler yapmıştır. Madenler, o dönemde günümüze göre çok daha basit bir teknikle işlenmekteydi. Günümüzde madenlerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik kullanılan yöntem ve teknikler ciddi anlamda değişime uğramıştır (Görsel 2.52).

Görsel 2.52 Modern maden işletmeleri
Görsel 2.52 Modern maden işletmeleri

Ormanlar, Paleolitik Dönem’de toplayıcılık yapan insanlar için ağaçların meyvelerinden faydalanma ve ağaç kovuklarını sığınak olarak kullanma adına önemli bir kaynak olmuştur. Ağaçlar, sonraki dönemlerde ateşin bulunmasıyla yemeklerin pişirilmesi ve ısınma ihtiyacının giderilmesi amacıyla da kullanılmıştır.

Ayrıca bu kaynakların madenlerin eritilmesinin yanı sıra gemi yapımında da uzun yıllar kullanıldığını söylemek mümkündür. Orman endüstrisinin günümüzde ısınma, enerji üretimi, mobilya, ilaç, kozmetik ve kâğıt üretimi gibi geniş bir kullanım alanının olduğu görülmektedir (Görsel 2.53).

Görsel 2.53 Kereste üretimi
Görsel 2.53 Kereste üretimi

Rüzgâr gücünün kullanımı çok eskiye dayanmaktadır. İlk çağlarda yel değirmenlerinin, Sanayi Devrimi’ne kadar da yelkenli gemilerin hareket ettirilmesinde yaygın olarak kullanılmıştır (Görsel 2.54).

Görsel 2.54 Rüzgârla çalışan yel değirmeni
Görsel 2.54 Rüzgârla çalışan yel değirmeni

Günümüzde ise bu kaynağın kullanımı, sörf yapma ve yelkenli yarışmaları şeklinde turizm amaçlı olarak devam etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr, gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyacına bağlı olarak son yıllarda oldukça önem kazanan bir kaynak hâline gelmiştir.

Su, canlılar için hayati öneme sahip bir kaynaktır. Geçmişte genellikle içme, kullanma, tarım vb. alanlarda kullanılan su kaynakları günümüzde enerji üretiminde oldukça önemli bir yere sahiptir (Görsel 2.55).

Görsel 2.55 Su değirmeni
Görsel 2.55 Su değirmeni

Günümüzde bu enerjinin elde edilmesi, akarsular üzerinde kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca turizm, balıkçılık, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda da suya ihtiyaç duyulması, bu kaynağın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Kömür, odundan sonra kullanılan en eski enerji kaynaklarından biridir. 9. yüzyılda İngiltere’de konutları ısıtmak için kullanılmasının yanı sıra enerji kaynağı olarak da demir cevherini eritmek amacıyla kullanılmıştır. Sanayi Devrimi’ni başlatan bu maden, Sanayi Devrimi’yle birlikte demir-çelik üretiminde yaygın olarak kullanılmıştır.

Buharlı makinelerin, lokomotiflerin ve gemilerin icadıyla kullanım alanları son derece genişlemiştir (Görsel 2.56). Kömür; günümüzde konutların ısıtılması, demir-çelik sanayisi, termik santrallerde elektrik üretimi gibi çok geniş kullanım alanına sahiptir.

Görsel 2.56 Kömürün lokomotifin hareketine etkisi
Görsel 2.56 Kömürün lokomotifin hareketine etkisi

Jeotermal kaynaklardan ilk ve orta çağlarda sıcak su temini amacıyla faydalanılmıştır. Roma ve Osmanlı imparatorlukları, egemen oldukları topraklarda sıcak suların çıktığı alanlara hamam yaparak bu sulardan yararlanmışlardır.

Günümüzde sağlık turizmine yönelik kaplıca ve ılıca gibi tesislerde kullanımı devam eden bu zenginlik, sera ve konutların ısıtılmasından elektrik üretimine kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir (Görsel 2.57).

Görsel 2.57 Sıcak suların elektrik üretiminde kullanılması
Görsel 2.57 Sıcak suların elektrik üretiminde kullanılması

19. yüzyılın en önemli enerji kaynağı olan kömür, 20. yüzyılda yerini petrole bırakmıştır. ABD’de ilk petrol sondaj kuyusu açılarak petrol üretimi başlamıştır (Görsel 2.58). Benzinli ve dizel motorların icat edilmesi sonucu bu madenin önemiyle birlikte üretimi de ciddi anlamda artmıştır. Günümüzde petrol; motorlu araçlarda, termik santrallerde elektrik üretiminde, kara yolu yapımında, petrokimya sanayisinde ham madde ve enerji kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Görsel 2.58 Petrol çıkarımı
Görsel 2.58 Petrol çıkarımı

Yorum yapın