Tanrı’nın Varlığı ile İlgili Görüşler

Din felsefesinde Tanrı’nın varlığı ile ilgili çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalarda “Tanrı görüşü insanlarda Tanrı tarafından mı yoksa başka bir sebepten mi oluşmuştur?”, “Tanrı evrene nasıl müdahale eder?”, “Tanrı’nın varlığı zorunlu mudur yoksa değil midir?” ve “Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?” gibi sorular ele alınır.

Din felsefesinde Tanrı’nın varlığına ilişkin tartışmalar temelde bilgi felsefesi alanı içindedir. Dolayısıyla tartışmaların odağını, Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu savunmak için ortaya konan delillerin geçerliliği oluşturur. Buradaki deliller daha çok aklın merkezinde oluşan delillerdir.

Tanrı’nın var olduğunu savunanlar, Tanrı’nın varlığına ilişkin kanıtlar ileri sürerler. Evrenin var olması için yoktan var edebilecek bir güce gereksinim olduğunu ve bu gücün aynı zamanda evrenin düzenli bir şekilde işlemesini de sağladığını belirterek onun Tanrı olduğunu savunurlar. Böylece Tanrı’nın varlığını akılsal olarak meşrulaştırarak dinin gerekliliğini göstermeye çalışırlar.

Tanrı’nın var olmadığını savunanlar ise Tanrı’nın insan için zorunlu olmadığını iddia ederler. Hayattaki zorluklar karşısında psikolojik açıdan rahat olabilmek için insanın Tanrı diye bir güç tasarladığını veya Tanrı olsaydı dünyadaki kötülüklere imkân vermeyeceğini belirterek Tanrı’nın var olmadığını söylerler.

Ayrıca Tanrı’nın varlığına ya da yokluğuna yönelik hiçbir kanıt ileri sürülemeyeceğini bu nedenle onun varlığının da yokluğunun da bilinemeyeceğini savunanlar da vardır. Tanrı’nın var olduğunu savunan görüşlerden öne çıkanlar; teizm, deizm, monoteizm, düalizm, politeizm, panteizm ve panenteizm görüşleridir.

Tanrı’nın var olmadığını savunan görüş ateizm, Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüş ise agnostisizm görüşüdür.

TANRI’NIN VARLIĞI HAKKINDA GÖRÜŞLER

Teizm

Evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı’nın doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek din oluşturduğunu belirtir. Teizme göre Tanrı ezelî ve ebedî olan ve kendinden başka hiçbir güce ihtiyacı olmayan varlıktır. İnsanlar, Tanrı’nın kurallarını işaret eden dine uymalıdır.

Deizm

Deizm, aynı teizm gibi evrenin yaratıcısı olarak Tanrı’yı görür. Ancak deizm, Tanrı’nın evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmediği görüşündedir. Evren, Tanrı tarafından oluşturulmuş kurallar içinde düzenli olarak işler. Tanrı bu düzeni kurduktan sonra ona karışmaz. Dolayısıyla bu görüşte ilahi dinlerde olduğu gibi peygamber ve kutsal kitap anlayışı da yoktur. Çünkü deizme göre peygamber ve kutsal kitap, Tanrı’nın evrene müdahale ettiği birer araçtır.

Düalizm

İkili Tanrı anlayışına sahip görüştür. İki Tanrı’nın da eşit güçlere sahip olduğunu ve birbirine indirgenemeyeceğini ileri sürer.

Politeizm

Birden çok Tanrı olduğunu ileri süren görüştür.

Monoteizm

Tanrı’nın birden fazla olduğunu savunan politeist inanışa karşın, Tanrı’nın tek olduğunu savunan görüştür.

Panteizm

Evrenin yaratıcısı olan Tanrı’nın evrenle bir ve aynı olduğunu belirtir. Evrende görülen her şeyin toplamı Tanrı’dır.

Panenteizm

Panteizm görüşüne benzer olan panenteizm görüşüne göre ise evrendeki her şeyin nedeni Tanrı’dır ve bunlar Tanrı’da içkindir. Ama Tanrı ile aynı değildir. Tanrı evrene aşkındır.

Ateizm

Tanrı’nın var olmadığını savunan görüştür. Ateizme göre Tanrı ve din, insanın düşünce gücünün sonucudur. Evreni oluşturan maddenin başlangıçtan belli ve sonsuz olduğunu belirten ateizm, evrenin Tanrı tarafından yaratılmamış olduğunu ileri sürer. Dolayısıyla dinsel bir yaşantıyı da benimsemez.

Agnostisizm

Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir yargıya varmanın mümkün olmadığını söyleyen görüştür. Tanrı’ya açıkça var ya da yok demek mümkün olmayacağından bu konuda yargıda bulunmaktan kaçınmanın daha doğru bir tavır olduğu düşünülür. Bu anlayış, çıkış noktasını Tanrı fikrini zihinle kavramanın mümkün olmadığı noktasından alır. Agnostisizme göre Tanrı hakkında var ya da yok demek için yeterli delil bulunamayacağı için Tanrı’nın varlığı konusu belirsiz ve bilinemezdir.

“Tanrı’nın Varlığı ile İlgili Görüşler” üzerine bir yorum

  1. Tanrı’nın varlığı ne kanıtlanır ne de reddedilir. Ancak Tanrı’nın olduğunu veya olmadığını düşünebiliriz. Unutmayın sizin düşünceniz ve inancınız hiçkimseyi ilgilendirmez. Ben Tanrı’nın (Allah) var olduğundan ve bir olduğundan yanayım.

    Cevapla

Yorum yapın