Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile

İslam dini, hayatın çeşitli alanlarına dair düzenlemelerin bir kısmını çevre şartlarına, topluma ve insanlara bırakırken evlilik ve aile gibi önemli konuların kuralları doğrudan Kur’an-ı Kerim tarafından belirlenmiş, Peygamberimiz (s.a.v.)* de bunları etraflı bir şekilde açıklamıştır.

Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile, sosyal hayatın temelini oluşturur. Ailelerin birleşmesi ile toplum meydana gelir. Aile yapıları, devirlere, sosyal ve ekonomik durumlara göre farklılık gösterir. Buna göre toplumdaki aile yapıları geniş aile, çekirdek aile, ataerkil ve anaerkil aile olmak üzere farklı yapılarda oluşabilir.

Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile
Aile huzur, güven ve mutluluğun kaynağıdır.

Aile, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem’den (a.s.)* beri var olan bir kurumdur. Hz. Adem (a.s.) ve eşi Hz. Havva yeryüzündeki ilk aile bireyleridir. Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.)*, Hz. İbrahim, Hz. Lokman, Hz. Nuh ve Hz. Muhammed gibi peygamberlerin hayatlarından örnekler vermiş ve insanlara aile konusunda emir ve tavsiyelerde bulunmuştur.

Aile nikâh akdi ile kurulur. Toplumun devamı aile ile sağlanır. Ailenin mutluluğu ve devamı için eşlerin birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir. Aile, huzur ve mutluluğun kaynağıdır. Ailede düzen, huzur ve mutluluk varsa toplumda da mutluluk ve huzur vardır. Aile bu bakımdan toplumun özünü oluşturur.

Dinî bilgiler ve ahlaki davranışlar aileden öğrenilir. Aile, maddi ve manevi yönden çocuklardan sorumludur. Aile, çocuklarını hayata karşı hazırlar. Onlara dinî emirleri ve ahlaki görevleri öğreterek, millî değerleri aşılar. Sorumluluk duygusu ailede kazanılır. Hz. Peygamber (s.a.v.) çocuk yetiştirme konusunda şöyle buyurur: “Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras, güzel ahlaktır.” (Ebu Davut, Talak, 3)

Ek Bilgi (!)

(s.a.v):Sallallâhu aleyhi ve sellem: ‘‘Allah’ın selamı onun üzerine olsun’’. Peygamberimizin ismi anıldığında söylenir.

(c.c.): Celle Celâlühû:” O’nun şanı en yüce” anlamına gelir. Allah’ın ismi anıldığında söylenir.

Aile yapısı inanç, ahlak, millî değerler, örf ve adet yönünden ne kadar sağlamsa toplum da o kadar sağlam olur. Aile içi ilişkiler sağlam ve sağlıklıysa toplum da güçlü ve güvenli bir toplum olur.

Yorum yapın