Okyanus ve Deniz Suları Neden Tuzludur?

Okyanus ve denizlerdeki tuzluluğun kaynağı kayaçlardır. Atmosferdeki karbondioksit suda çözündüğünde karbonik asit oluşur. Bu nedenle yağmur suyu zayıfça asidik özellik gösterir.

Sahip olduğu bu özellik nedeniyle yağmur suyu, kayaçlarla etkileştiğinde kayaçların aşınmasına neden olur ve sonuçta elektrik yüklü parçacıklar olan iyonlar oluşur. Akarsu ve nehirlerle taşınan iyonlar denizlere ve okyanuslara ulaşır.

İyonların büyük bir kısmı sudaki canlılar tarafından kullanılırken geri kalan kısmı suda çözünmüş hâlde kalır.

Deniz sularını besleyen akarsular ve nehirler tatlı su kaynaklarıyken neden deniz suyunun tuzlu olduğu sorusu akla gelebilir. Su döngüsü adı verilen süreçte su, atmosfer ve yeryüzü arasında kesintisiz olarak hareket eder.

Bu süreçte Güneş’ten gelen enerji, deniz yüzeyindeki saf suyun buharlaşarak atmosfere karışmasına neden olurken çözünmüş iyonlar suda kalır. Bu nedenle zaman içinde deniz ve okyanus sularındaki tuz yoğunluğu artar. Okyanus ve denizlerdeki tuzluluğun bir diğer kaynağı su altındaki volkanlardır.

Bu tuzluluk, suyun magmanın yapısında bulunan eriyik hâldeki sıcak kayaçlarla etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.

Okyanusların ve deniz sularının tuzluluk oranı ortalama %3,5’tir. Yeryüzünün %71’inin sularla kaplı olduğu düşünüldüğünde denizler ve okyanuslardaki tuz miktarının, Dünya yüzeyinin tamamını 150 metre kalınlığında bir tabakayla kaplamaya yetecek kadar yüksek olduğu görülür.

(www.bilimgenc.tubitak.gov.tr)

Yorum yapın