Ödemeler Bilançosu Ana Hesapları Nelerdir?

a-Cari işlemler: Bir ülkenin mal ve hizmet ihracat ve ithalatını gösterir. Bunun yanında görünmeyen kalemler olarak;

  • Dış turizm gelirleri,
  • Yabancıların kâr transferi (yabancı şirketlerin yatırımlar sonucu elde ettikleri kârların transferi),
  • Dış borç faiz ödemeleri,
  • İşçilerin döviz transferi (yurt dışında çalışan işçilerin ülkeye getirdikleri dövizler),
  • Diğer görünmeyen kalemler ( ülkenin kara, deniz, hava yollarının dış hatlarda taşıdığı yolcu ve yük miktarı karşılığı yaptıkları tahsilat ile yabancı işletmelerce taşınan yolcu ve yüklere ait navlun ödemeleri) olarak sayılabilir.

b-Sermaye hareketleri: Özel kuruluşlar veya kamu kuruluşları tarafından bir ülkeden diğer bir ülkeye gerçekleştirilen uzun veya kısa süreli, sermaye ithalini veya ihracını temsil etmektedir. Sermaye hareketi, bir ülkede yerleşik kişi veya kuruluşun bir başka ülkede yabancı sermaye yatırımı yapması veya bu ülkeye mali kaynak aktarması şeklinde görülür. Ülkeye sermaye girişi pozitif, ülkeden sermaye çıkışı ise negatif değer taşımaktadır.

c-Rezerv hareketleri: Ülkenin altın ve döviz rezervlerindeki değişmeleri gösterir. Ödemeler bilançosundaki cari işlemler ve sermaye hareketleriyle birlikte ele alındığında bunlar ekonominin genel dengesini oluşturur. Eğer ekonominin genel dengesinde bir açık ya da fazla söz konusu ise bu fark rezerv hareketleri hesabıyla denkleştirilir.

Resmî rezervler, gerektiğinde kullanılmak üzere Merkez Bankası tarafından tutulan uluslararası ödeme araçlarıdır. Merkez Bankası bu araçları döviz piyasasına müdahale etme amacıyla kullanır. Merkez Bankasının müdahale nedeni, ekonomideki cari işlemler ile sermaye işlemlerinin sonucunda ortaya çıkan dengesizlikleri düzeltmektir.

d-Net hata ve noksan (istatistiksel farklar) hesabı: Bu hesap tek bir kalemdir ve denge sağlamak için kullanılır. Dengenin gerçekleştirilememe nedenleri arasında ithalat ve ihracat ile ilgili yanlış bilgiler, kaçakçılık, eksik bilgiler, unutmalar, malların ülkeye giriş çıkışının farklı bilanço dönemlerine rastlaması vb. sayılabilir.

Yorum yapın