Milliyetçilik Nedir?

Geçmişte beraber yaşamış, şimdi ve gelecekte bir arada yaşama inancı, isteği ve kararında olan; aynı vatana ve kültürel değerlere sahip çıkan; aralarında dil, kültür ve duygu birliği olan insan topluluğuna millet adı verilir.

Milliyetçilik ise kendilerini aynı milletin üyesi sayan kişilerin bir arada, aynı sınırlar içerisinde, bağımsız bir yaşam sürme ve birlikte yaşadıkları toplumu yüceltme istek ve arzusudur.

Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi; Türk milletini içtenlikle sevme, uygar bir toplum olarak yüceltme ve onun uğruna her türlü özveride bulunma anlayışına dayanır. Bu ilkeye göre; vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı ile milletin birliğini korumak bütün vatandaşların temel görevidir.

Atatürk’ün milliyetçilikle ilgili aşağıdaki sözlerini okuyalım.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk halkına Türk milleti denir.” (Mehmet Işık, Her Yönüyle Atatürk, s. 97.)

Milliyetçilik duygusunu taşıyan herkes Türk milletine içtenlikle bağlıdır. Onu candan sever, onun için çalışır ve Türklüğü ile övünür. Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, ülke ve millet bütünlüğünü temel alır, ırkçılığı reddeder, çağdaşlaşmayı amaç edinir.

Laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır, her türlü ayrımcılığa karşıdır ve sınıf kavgasını reddeder. Millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışını benimser. Atatürk’ün milliyetçilik görüşü vatan kavramı ile bağlantılıdır ve gerçekçidir.

Atatürkçü Türk milliyetçiliği demokrasiye yöneliktir. Millet egemenliğini esas alır. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı saldırgan değil barışa dayalı, insan odaklı bir dünya görüşüdür.

Atatürk’ün Türklük anlayışı bugünkü Anayasa’mızda aşağıdaki şekilde yer almıştır:

MADDE 66 – Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. (www.tbmm.gov.tr)

Bu Anayasa maddesi gereğince yurttaşlar arasında hiçbir ayrıcalığa ve ayrımcılığa yer verilmez. Atatürk milliyetçiliği, vatanın bütünlüğünü, devletin bağımsızlığını ve gelişmesini sağlamayı amaçlar. Ayrıca bu ilke, Türk milletinin birlik ve beraberliğini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.

Atatürk, Türklük anlayışı ile ilgili şu sözleri söylemiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür.” (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 63.)

Atatürk bütün milletlere saygı duyardı, Türk milletinin de dünya milletleri arasında saygın bir yeri olduğuna inanırdı.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, toplumu birleştirici ve bütünleştirici nitelikte ve millet yararınadır. Kendi çıkarını düşünen, birbirlerine güvenmeyen insanlardan oluşan toplumlar kolay dağılırlar. Bundan dolayı Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın başından itibaren Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olmasına özen göstermiştir.

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ırkçılığa karşıdır. Dünyadaki bütün milletlerin haklarına saygılıdır. İnsanlar arasında din ve mezhep ayrımı yapmadığı için laik bir anlayışa sahiptir. Çağdaştır, barıştan yanadır, akılcıdır, demokratiktir. Atatürk, milliyetçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:

“Türk milleti insanlık ailesinin yüksek ve şerefl i bir organıdır. Bu bakımdan bütün insanlığı sever, millî çıkarlarına dokunulmadıkça, başka milletlere karşı düşmanlık beslemez ve telkin etmez. Türk milliyetçiliği, bütün çağdaş milletlerle bir uyum içinde yürümekle birlikte, Türk toplumunun özel karakterini ve başlıbaşına bağımsız kimliğini korumayı esas sayar. Bu nedenle millî olmayan akımların memlekete girmesini ve yayılmasını istemez.” (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihimiz, s. 63.)

Yorum yapın