Kur’an-ı Kerim’de Aile Nasıl Anlatılmaktadır?

İnsanlık tarihinde aile her zaman önemli yere sahip olmuş ve insanların toplum haline gelmesine sebep olmuştur. Tarihe baktığımızda görürüz ki, ilk toplum aileden meydana gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de aile yapısı konusuna temas ederek ilk yaratılan insanın aile şeklinde yaşadığını bildirmiştir. Şüphesiz, insanlığın temeli ailedir. Çünkü insanın temel özellikleri ailede oluşmaya başlar.

Birçok aile, İslam’ın ailenin nasıl kurulacağı hakkında ki bilgilerden yoksun kalarak boşanmalara sebep olmaktadır. Buna göre de aile ile ilgili bilgileri öğrenerek Kuran-ı Kerime ve Peygamberimiz’in (s.a.s.) sünnetine uygun şekilde aile kurmak ve toplum için temiz bir nesil yetiştirmek her bir Müslümanın asli vazifesidir.

Kur’an-ı Kerim’de Aile Yapısı Hakkında

Kur’an-ı Kerim’de Aile Nasıl Anlatılmaktadır?

İnsan hayatında ailenin çok büyük önemi vardır. Allah insanlara mutluluğun yolunu Kur’an-ı Kerimde göstermiştir. Bütün konularda olduğu gibi aile hakkında da Kur’an-ı Kerim insan fıtratına en uygun olan hükümleri koymuştur. İslam, aile hayatını kendi başına bırakmamış, bir düzene oturtarak o düzen ölçüsünde gitmeyi temin etmiştir.

İnsan fıtratının ihtiyaçlarını dikkate alarak İslam dini, aile hayatı kurmayı insanlara vacip görmüştür. Buna göre de muhtelif ayet ve hadislerle Müslümanları güzel bir şekilde aile kurmaya teşvik etmiş ve bu konuda birçok kurallar koymuştur. Şöyle ki, Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Sizin için onlarla ünsiyet edesiniz diye, kendi cinsinizden zevceler yaratması, aranızda (dostluk) sevgi ve merhamet var etmesi de Onun kudret alametlerindendir.”

Sosyal düzeni korumak için Hz. Peygamber (s.a.s) gençleri evliliğe teşvik ederek şöyle buyurmuştur: Ey gençler! Sizden kimin evlenmeğe gücü yeterse derhal evlensin. Çünkü hakikaten evlilik gözü harama karşı daha çok yumucu, namus ve iffeti daha çok koruyucudur. Kimin de evlenmeğe gücü yetmezse, oruç tutsun; Çünkü oruç şehveti kesicidir.

Peygamberimiz (s.a.s.) insanların hayatında olan tüm sorunların bir çözümünü bulduğu gibi evliliğe teşvik etmekle de hayatta baş gösterecek bozgunculuğu engellemiş, neslin korunması için buna benzer birçok önlemler almıştır.

Bizler de sağlam ve huzurlu bir aile kurmak için Kur’an ve sünnetin koymuş olduğu bu güzel aile düsturundan faydalanmalıyız.

Yorum yapın