Kültür Nedir? Toplum Davranışlarımızı Nasıl Etkiler?

Toplum, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için iş birliği yapan ve ortak bir kültürü bulunan insan topluluğudur. Toplumun yarattığı maddi, manevi ve düşünsel ürünlerin tümüne kültür adı verilir.

İnsan, toplumun kültürünü sosyalleşme yoluyla elde eder, benimser ve ona uyar. Sosyalleşme, farklı toplumsal çevrelerde, çok sayıda insanla ve değişik yollarla gerçekleşir. Bu süreçte etkili olan sosyal ve kültürel etkenler şöyle özetlenebilir:

Aile, bireyin toplumun kültürüyle ilk karşı karşıya geldiği ve sosyalleşmeye başladığı kurumdur. Yeme, içme, giyinme alışkanlıkları ailede edinilir. Toplumda uyulması gereken kuralları da çocuğa aile öğretir. Çocuğun toplumsallaşmasında arkadaş çevresi de etkilidir. Çocuk; paylaşma, başarma, sevme ve sayma gibi konularda arkadaşlarından etkilenir. Onlara yeni şeyler öğretir ve onlardan yeni bilgiler öğrenir.

Günümüzün modern toplumlarında toplumsallaşma üzerinde kitle iletişim araçları ile moda da etkilidir. Bunlar, bireyi toplumun kendisinden beklentileri konusunda bilgilendirir. İnsanların düşüncelerini etkileyerek ortak bir davranış biçimi kazandırır. Medya, toplumun beklentilerini bireye aktarmakta, tutum ve davranışları etkilemektedir. Çünkü bunların ortak paydası, toplumdaki insanların düşüncelerini etkileyerek onlara ortak davranış biçimi kazandırmaktır.

Yorum yapın