Geçmişten Günümüze Yaşanmış Bazı Büyük Çaplı Göçler

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etmeleri ve Kavimler Göçü

Tamamen olmasa da çoğunlukla göçebe yaşayan Türkler, ana yurtları olan Orta Asya’dan ayrılarak başka bölgelere doğru göç etmişlerdir. Bu göçlerin meydana gelmesinde Orta Asya’daki iklim değişikliklerine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, hayvanlara otlak bulma ihtiyacı, nüfus artışı sonucunda geçim kaynaklarının artan nüfusu besleyememesi gibi faktörler etkili olmuştur.

Ayrıca yeni yerler fethetme arzusu, Türk boyları arasındaki mücadeleler, bölgedeki siyasal nedenler ve esir düşmektense bağımsız yaşama isteği de göçlere neden olan faktörlerdendir.

Bu nedenlere bağlı olarak gerçekleşen ilk göçler, nüfusun az ve toprakların da verimli olduğu yakın çevredeki alanlara doğru olmuştur. Bu alanlar da yeterli gelmeyince daha uzak ve geniş alanlara göçler başlamıştır.

Türk topluluklarının 4. yüzyılda ana yurtlarından ayrılarak Avrupa Kıtası ve Asya Kıtası’nın batısına doğru başlattıkları göç, dünyadaki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biri olan Kavimler Göçü’ne neden olmuştur.

Sonuç itibarıyla Avrupa Kıtası’nda yaşayan birçok kavmin, Türk topluluklarının önünden kaçmasıyla yaklaşık bir asır süren büyük bir göç dalgası yaşanmıştır.

Türklerin Orta Asya'dan Göçleri
Türklerin Orta Asya’dan Göçleri
Kavimler Göçü
Kavimler Göçü

Yeni Dünya’ya Göçler

15. yüzyılda Kristof Kolomb, Macellan, Vasco da Gama (Vösgo de Gama) ve diğer kaşiflerin yaptıkları seyahatlerin sonucunda Amerika ve Okyanusya kıtaları keşfedildi. Keşfedilen bu alanlara Yeni Dünya denilmektedir. 1492’de keşfedilen Amerika Kıtası’na Avrupa Kıtası’ndan ilk göç hareketleri başlamıştır.

Daha sonra yeni yerlerin ve doğal zenginliklerin keşfi bu kıtaya olan göçleri yoğunlaştırmıştır. Yeni keşfedilen yerdeki zenginliklere sahip olmak isteyen Avrupa devletlerinden İngiltere ve Fransa, Kuzey Amerika’da; İspanya ve Portekiz de Güney Amerika’da, sömürge devletleri kurmuştur.

Ayrıca Avrupalılar, bu kıtaya Afrika’dan çok sayıda insanı köle olarak getirmiştir. Sanayi Devrimi’yle birlikte gelişen teknoloji ve seyahatlerin kolaylaşması, Amerika Kıtası’na olan göçü tekrar hızlandırmıştır (Görsel 2.26).

Görsel 2.26 Amerika Kıtası'na yapılan göçler (Frank Leslie'nin Resimli Gazetesi’nden)

Bu göç hareketinde yaklaşık 65 milyon insanın yer değiştirdiği düşünülmektedir. Böylece dünyada o tarihe kadar kıtalar arasındaki en büyük göç hareketi yaşanmıştır. Okyanusya Kıtası’nda başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupalı devletler tarafından sömürge amaçlı koloniler kurulmuştur.

Bütün bu göç hareketleri, Amerika ve Okyanusya kıtalarında yeni devletlerin kurulmasına neden olmuştur.

Mübadele Göçleri

Devletler arası yapılan anlaşma gereği ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak yer değiştirmesine mübadele göçü denir.  Bu göçü diğerlerinden farklı kılan en önemli özellik zorunlu olmasıdır. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi bu göçlerin en tipik örneğidir.

Anlaşma kapsamında Türkiye’den Yunanistan’a yaklaşık 1 200 000 Rum, Yunanistan’dan Türkiye’ye de yaklaşık 450 000 Türk göç etmiştir (Görsel 2.27).

Görsel 2.27 Mübadele göçüyle Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen soydaşlarımız
Görsel 2.27 Mübadele göçüyle Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen soydaşlarımız
30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Anlaşması

  1. madde

“Türk topraklarına yerleşmiş Ortodoks mezhebine mensup Türk uyruklu Rumlar ile Yunan topraklarına yerleşmiş İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimseler Türk Hükûmeti’nin izni olmadan Türkiye’ye, Yunan Hükûmeti’nin izni olmadan da Yunanistan’a dönerek yerleşemeyecektir.”

İşçi Göçleri

Sanayi Devrimi sürecinde başta İngiltere’ye olmak üzere Avrupa ülkelerindeki sanayi tesislerinde çalışmak amacıyla kırsaldan şehirlere işçi göçleri olmuştur. II. Dünya Savaşı’na katılan Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi ülkeler, sınırları içerisinde ortaya çıkan iş gücü açığını kapatmak ve kalkınmalarına hız vermek amacıyla diğer ülkelerden göç almıştır.

Avrupa’nın bazı ülkeleri ile Kuzey Afrika’da yer alan ülkeler ve Türkiye’den çok sayıda insan işçi olarak Avrupa’ya göç etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ne de diğer kıtalardan işçi göçleri gerçekleşmiştir (Görsel 2.28). Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında İşçi Göçü Antlaşması imzalanmıştır.

Görsel 2.28 İtalya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne işçi olarak gitmek için gemi bekleyen insanlar
Görsel 2.28 İtalya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne işçi olarak gitmek için gemi bekleyen insanlar

Daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle de (Hollanda, Fransa, Avusturya) benzer anlaşmalar yapılmıştır. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan gibi petrol zengini ülkeler de son yıllarda dışarıdan çok sayıda işçi almaktadır. Günümüzde benzer şekilde ülkeler arasında işçi göçleri devam etmektedir.

Savaşlar ve Sosyal Olayların Neden Olduğu Göçler

Ülkeler arasındaki savaşlar ve ülke içerisinde yaşanan sosyal ve siyasal çatışmalar, insanların göç etmesine neden olur. Bu göç olayı, hem ülke içinde hem de ülke dışına doğru olabilmektedir.

1951 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Anlaşması’na göre dili, dini ve ırkı yüzünden bir toplumsal gruba ait olup bu durumdan dolayı ülkesinde dışlanan ya da sahip olduğu siyasi bir görüşten dolayı ülkesinde takip edilme korkusuyla ülke dışına çıkmış olan kimseler mülteci olarak tanımlanmaktadır.

Özellikle son dönemde sayıları artan mülteciler, genellikle gelişmiş ülkelere gitmeyi tercih etmektedir. SSCB’nin 1980’lerde Afganistan’a müdahalesiyle şimdiye kadar görülen en büyük mülteci akını yaşanmıştır. Ruanda’da 1994’te meydana gelen iç savaş ise dünyadaki en büyük sığınmacı olaylarından birine sahne olmuştur. Yaklaşık 300 bin kişi başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır.

Geçmişte çeşitli ideolojik düşüncelerin  etkisiyle halk üzerinde oluşmuş baskıcı yönetimler;  günü müzde de Myanmar, Etiyopya, Somali, Haiti, Sudan vb birçok yerde varlığını devam ettirmektedir (Görsel 2.29). Ayrıca Suriye’de yaşanan iç savaştan dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan çok sayıda insan, ülkemize ve Suriye’nin çevresindeki ülkelere sığınmıştır.

Görsel 2.29 Arakanlı mülteciler
Görsel 2.29 Arakanlı mülteciler

Beyin Göçü

İyi eğitim almış, nitelikli ve yetenekli insanların başka ülkelere göç etmesi beyin göçü olarak adlandırılır (Görsel 2.30). Beyin göçü, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılmaktadır.

Gelir düzeyinin düşüklüğü, ekonomik zayıflık, araştırma için ayrılan kaynakların az oluşu, siyasi baskılar, savaşlar vb. faktörler bu göç türünün artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla beyin göçü, genellikle bu olumsuzlukların yaşanmadığı ülkelere doğru gerçekleşmektedir.

Görsel 2.30 Beyin göçüne nitelikli insanlar katılır.
Görsel 2.30 Beyin göçüne nitelikli insanlar katılır.

Son yüzyılda bilimsel ve teknolojik araştırmaların gelişerek daha fazla önem kazanması bu göçü de hızlandırmıştır. Gelişmiş ülkeler içerisinde en fazla beyin göçü; ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İsveç, Norveç ve Avustralya’ya doğru olmaktadır.

En çok beyin göçü veren yerler ise Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler ve İran’ın yanı sıra Afrika Kıtası’nda bulunan ülkelerin büyük çoğunluğu ile Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’dir.

Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler

Sosyoekonomik sorunların yanı sıra sel, deprem, volkanizma, toprak kayması, fırtına, çölleşme, kuraklık vb. afetler insanların daha güvenli yerlere göç etmesine neden olur. 4. yüzyılda Türk topluluklarının Orta Asya’dan göç etme nedenlerinden biri de bu bölgede yaşanan kuraklıktır.

Kuraklık sonrası Türk topluluklarının Orta Asya’dan göç etmeleri, 1906’da Kaliforniya’da (ABD) meydana gelen deprem sonucu yaşanan göç dalgası, Kırgızistan’da 1994’te yaşanan toprak kayması nedeniyle yaklaşık 270 bin insanın göç etmek zorunda kalması bu tür göçlere örnek verilebilir.

Aral Gölü’nün kuruması sonucu bu gölden geçimini temin eden binlerce insanın bulundukları yeri terk etmesi de doğal afet kaynaklı bir başka göçtür. Ülkemizde ise Marmara Bölgesi’nde meydana gelen deprem (17 Ağustos 1999), bölgede yaşayanların bir kısmının başka alanlara göç etmesine neden olmuştur.

İrlanda’da 1841-1851 yılları arasında görülen aşırı yağışlar ve tarımda görülen mantar hastalığı patates üretiminin azalmasına ve ülkede kıtlık yaşanmasına neden olmuştur. Buna bağlı olarak 1 milyondan fazla insan İrlanda’dan ABD’ye göç etmiştir.

Yorum yapın