Enflasyon Nedir? Enflasyonun Nedenleri Nelerdir? Enflasyonun Sonuçları Nelerdir?

Enflasyon, kelime anlamıyla şişme, kabarma, genişlemedir. Enflasyonun ekonomideki karşılığı ise günlük yaşantıda çok fazla kullandığımız mal ve hizmetlerin fiyatlar genel seviyesindeki sürekli yükselme ve para değerinin düşmesi olarak anlaşılmaktadır.

Mal ve hizmetlerin fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azalabilir. Enflasyon, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir kez artması değildir.

Örneğin; aylık enflasyon oranının % 1 olması, o ay içinde fiyatlar genel seviyesinin bir önceki aya göre % 1 oranında arttığını gösterir. Yıllık enflasyonun % 30 olması da, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama % 30 oranında arttığını gösterir. Bir önceki yıl 200 ‘ye alınan bir malın o yıl ancak 260 ‘ye alınabileceğini ifade eder.

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli ve hızlı olarak yükselmesi, para arzındaki artışlar, ücretlerdeki artışlar, para değerindeki düşmeler olarak tanımlanabilir. Elimize geçen para miktarı artmasına karşılık bu paranın alım gücünde yani mal ve hizmet miktarında azalma meydana gelmesidir.

1- Enflasyonun Nedenleri Nelerdir?

Ekonomilerde enflasyon istenmeyen bir olgudur. Enflasyon kaynakları kıt olan ve nüfusu fazla olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Çünkü kıt olan kaynakların daha fazla tüketiciye paylaştırılması önemli bir sorundur. Enflasyonla mücadelede başarı sağlayabilmek için enflasyonun nedenlerini bilmek yerinde olacaktır. Enflasyonun nedenleri ;

 • Ülkeye karşılıksız olarak dış piyasalardan giren para, altın ve döviz miktarının artması,
 • Ülkedeki toplam harcamaların toplam gelirlerden daha fazla olması,
 • Üretim miktarının çeşitli nedenlerle azalması,
 • Üretim faktörlerinin fiyatlarındaki artışların fazla olması,
 • Tedavüldeki para arzının üretim ve verimlilik artış oranından fazla artması,
 • Teknolojik yenilikler, yapısal bozukluklar veya yetersizlikler,
 • Kamu harcamalarının artması,
 • Tasarruf imkanlarının yetersiz oluşu,
 • Üretimin yeterli seviyede olmayışı ve verim düzeyinin düşmesi,
 • Dış borçların artması olarak sayılabilir.

2- Enflasyonun Sonuçları Nelerdir?

Enflasyon olayının, enflasyon hızının büyüklüğüne göre bir ekonomide meydana getirdiği   ekonomik    ve   sosyal    birtakım sonuçları vardır.

2.1. Enflasyonun ekonomik sonuçları:

Hızlı fiyat artışları üreticiyi elde edeceği kârdan, tüketiciyi ise ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum etmektedir. Üretim faaliyetine katılan tüketicinin geliri düşerken alacağı malların fiyatı artmaktadır. Enflasyonun sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Üretim yapmak cazibesini yitirir. Üreticiler ellerindeki fazla nakdi kolay para kazanmak amacıyla emlak, altın veya dövize yatırırlar. Bu da finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açar.
 • Enflasyon nedeniyle ülke içi fiyatların artması, döviz kurlarında gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde , ithal mallarının daha ucuz hâle gelmesine, ihraç mallarının fiyatlarının yükselmesine neden olur. Böylece ithalat artarken ihracat azalır ve ödemeler dengesi bozulur.
 • Enflasyonist ortam, yarattığı belirsizlikle ülkenin diğer ülkelerle rekabet edebilme gücünü zayıflatır.
 • Bütçe açığı fazla artacağından giderleri karşılamak için dış borçlanma artar.

2.2. Enflasyonun sosyal sonuçları:

Enflasyon ekonomik sonuçlarının yanında toplumun ekonomik düzenini bozan sosyal sonuçları da beraberinde getirir.

 • Refah düzeyi gittikçe düşer.
 • Kişilerin tasarruf eğilimleri azalır.
 • Maaş ve ücret gibi sabit gelirlerdeki artış enflasyonun çok gerisinde kalır.
 • Yatırımların azalması işsizliği ve yoksulluğu artırarak çeşitli olumsuzluklara neden olabilir.
 • Borçlular daha kârlı duruma geçer.
 • Bunların sonucunda toplumda gelir dağılımı bozulur. Genelde sabit gelirlilerin gelirindeki artış oranı enflasyon oranından az, serbest meslek sahiplerinin gelirindeki artış oranı enflasyon oranından fazla olma eğilimi gösterir. Böylece eşitlik ve sosyal adaletten uzak, huzursuz ve sağlıksız bir toplum oluşur. Uzun süre yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, sosyal ve ahlaki değer yargılarının çökmesine yol açar.

 

Yorum yapın