Ekonominin Tanımı Konusu ve Amacı

Ekonominin tanımı, konusu ve amacının ne olduğuna bakalım.

  1. Ekonominin Tanımı

Ekonomi, sınırsız olan insan ihtiyaçlarını karşılamak ve maddi refahı artırmak amacıyla kıt kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını inceleyen bilim dalıdır.

Ekonomi inceleme alanına giren olayları çözmeye, prensiplerini ortaya koymaya çalışır. Bunu yaparken toplumun sosyal yapısının, hukuk kurallarının, örf ve âdetlerinin ve yönetim biçiminin iyi bilinmesi zorunluluğu vardır.

İnsanların ve toplumun davranış ve kararları, ekonomi bilimini yakından ilgilendirir. Olaya bu açıdan bakıldığında ekonomi; hukuk, tarih, antropoloji, psikoloji, sosyoloji, mantık ve felsefe ile yakından ilgilidir.

  1. Ekonominin Konusu

İçinde yaşadığımız zaman ve toplumlarda insan ihtiyaçları çoktur ve hızla artma eğilimin-dedir. Çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayacak kaynaklar kıt olduklarından elde edilmeleri birçok ekonomik faaliyeti zorunlu kılmaktadır.

Bu faaliyetler ekonomi biliminin konusunu teşkil etmektedir.

İnsan ihtiyaçlarının sonsuz olması ve kaynakların ihtiyaçlara oranla sınırlı olması, insanları çeşitli seçenekler arasında bir tercih yapmak zorunda bırakır. Bu nedenle ekonomi bir tercih bilimidir de denilebilir.

Ekonominin konusunu “çeşitli mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğinin ve bunların ihtiyaç sahipleri arasında ne şekilde değiştirilip üretim faktörlerine ne yolda bölündüğünün açıklan-masıdır.” şeklinde ifade etmek mümkündür.

Tüketim, bölüşüm, değişim ve üretim ekonominin ilgilendiği konuların temel başlık-larıdır.

Ekonomi bilimi, sınırlı kaynakların mal ve hizmet üretiminde kullanılmaları ile ilgili temel sorulara cevap arar.

Ekonomi Biliminin Cevap Aradığı Sorular

Ekonomi bilimi ilk olarak ne üretileceği sorusuna cevap verir. Bu soru, kaynakların sınırlılığı, tercihler gibi kavramlarla ilgilidir.

İkinci soru, üretimine karar verilen mal ve hizmetlerin nasıl üretileceğidir. Yani üretimde nasıl bir teknoloji kullanılacaktır? Bu soru, üretim yönteminin seçimi ile ilgilidir. Örneğin, halının evde veya fabrikada üretimi gibi.

Üçüncü soru, malların kimin için üretileceği ile ilgilidir. Örneğin; ürünün kadın, erkek, çocuk, genç veya yaşlı tüketiciler için üretilmesi gibi.

Dördüncü soru, her bir maldan ne miktarda üretileceğinin belirlenmesi ile ilgilidir. Örneğin; ton, adet, metre gibi.

Beşinci soru, mal ve hizmete olan talebin zamanına göre üretim yapılması ile ilgilidir. Örneğin; mevsim ihtiyaçlarına göre kıyafet üretilmesi gibi.

  1. Ekonominin Amacı

Ekonomi biliminin amacı, ele aldığı alanda meydana gelen olaylarla ilgili neden sonuç ilişkilerini bulmak ve bilimsel kurallar hâlinde ortaya koymaktır. Ekonomi sosyal bir bilimdir. Bu nedenle ortaya koyduğu kurallar, tabiat bilimlerindeki kadar kesin değildir. Fakat gerçekleşme ihtimali oldukça yüksektir. Örneğin, bir malın fiyatı yükseldiğinde o mala tüketicilerin daha az istek duyacakları ekonomik bir kuraldır. Ama bunun tersi bir davranış içerisinde bulunan tüketiciler de olabilir. Bunun için ekonomi, genel eğilimlere mümkün olduğu kadar doğru yaklaşarak ekonomik kurallar ortaya koyar.

Ekonomi biliminin başlıca amaçları şu şekilde sıralanabilir:

I) Sınırlı üretim faktörlerini, sınırsız insan ihtiyaçları arasında dağıtmak

II) Ekonomik kalkınmayı sağlayarak toplumun refahını artırmak

III) Diğer disiplinlerden (bilim dallarından) yararlanarak ekonomik problemlere çözüm bulmak

Ekonomi bilimi; yaşadığımız dünyayı (kıtlığı, bolluğu, açlığı, tokluğu, zenginliği, sefaleti, istihdamı, işsizliği) maddi değerlerin arz ve talebini, bunların sebep ve sonuçlarını anlamamıza yardım eder. Ekonomi bilimi; hayatta daha etkin ve verimli olmamıza, var olmamızın yollarını öğrenmemize, sınırlı imkânlarımızla sınırsız ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılamamıza yardım eder.

Ekonominin Temel Hedefleri Aşağıda Belirtilmiştir.

Yorum yapın