Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) – Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan “Paris Sözleşmesi”ne dayanılarak kurulan teşkilat, savaş yıkıntıları içindeki Avrupa’nın “Marshall Planı” çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan “Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü”nün (OEEC) yerini almıştır.

Önceleri “Avrupa İktisadi İş Birliği Örgütü” (OEEC) adı altında, “Marshall Planı”nın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan bu örgütün adı, 30 Eylül 1961′ de Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) şeklinde değiştirilmiştir.

Merkezi Paris’te olup aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 35 üyesi vardır.

Teşkilatın Amaçları

  1. Finansal istikrarın eş zamanlı olarak korunduğu üye ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standardının iyileştirilmesi, sürekli ve dengeli ekonomik gelişim sağlayan politikalara destek ve yardım, işsizliğin ortadan kaldırılması,
  2. Ekonomik genişleme politikasının uygulanması ve sosyo-ekonomik eş güdümlü gelişmenin desteklenmesi,
  3. Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı ve ülkeler arasında ayrım gözetmeyen dünya ticaretinin geliştirilmesine destek verilmesidir.

OECD’ye üye veya bu örgüte üyelik talebinde bulunan ülkeler, sosyo-politik ve ekonomik yaşamda, demokrasi, insan haklarına ve yurttaş özgürlüğüne bağlılık ile açık pazar ekonomisi çerçevesinde istikrarlı gelişimi vazgeçilmez değerler olarak benimsemişlerdir. Bu ilkeler aynı zamanda, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine de hizmet eder.

OECD, bir taraftan bu ilkelerin üye ülkelerde güçlendirilmesine katkı sağlarken diğer taraftan da örgüte üye olmayan ülkelerde ilkelerinin tanıtımını yapar.

Yorum yapın