Ekonomik Büyüme İhtiyacı Neden Vardır? Ekonomik Büyüme Yaşam Standardı İlişkisi Nedir?

Ekonomik Büyüme İhtiyacı Neden Vardır?

Bir ülkede, ekonomide büyüme olmadığı zaman toplum fakirleşerek refah seviyesi düşer. Sanayi ve teknoloji etkinliği azalarak sermaye stoğunda erime ve azalma meydana gelir. Dolayısıyla kişi başına düşen millî gelir azalarak insanların gelir seviyesi gittikçe düşeceğinden kişiler tasarrufa imkân bulamazlar. Sermaye ve teknoloji de yenilenmediğinden diğer ülkelerle rekabet edebilme imkânı kalmayacaktır.

Ülke insanlarının daha iyi yaşama seviyesine ulaşabilmesi için sosyo-ekonomik, kültürel problemlerin ortadan kaldırılması ve refah düzeyinin yükseltilebilmesi için ülkelerin ekonomik büyümeye ihtiyaçları vardır.

Ekonomik Büyüme Yaşam Standardı İlişkisi Nedir?

Ekonomik büyüme, toplumun tüm bireyleri için yaşam standardının yükselmesi demektir. Ekonomik büyüme, bir ülkedeki yıllık millî gelir artışını ifade eder. Ülke vatandaşlarının her yıl, bir önceki yıla göre daha fazla mal ve hizmet satın alacağını, bir başka deyişle yaşam standardındaki değişme ve gelişmeyi gösterir.

Her ülke, vatandaşlarının yaşam standardını yükseltmek için daha yüksek büyüme hızını hedeflemek zorundadır. Kişi başına düşen millî gelir, bir ekonomideki yaşam standardının göstergesi olarak kullanılır.

Ekonomik büyüme sonucu kişi başına düşen millî gelirin artması; kültür, eğlence ve buna benzer bazı mal ve hizmetlere olan talebi artırır. Bununla beraber harcamalar artar. Dünya görüşü ve yaşam biçimi hızla değişen halk, çevre sorunlarına karşı daha duyarlı olacaktır. Büyüme ve gelişme ülkenin tüm faktörlerini etkiler. Ekonomik büyüme sonucunda ülkeler kalkınır.

Yorum yapın