Damarlar – Damarların Yapısı, Damarların Görevi, Damarların İşleyişi

Damarların görevi kanı taşımaktır. Vücutta toplardamar, atardamar ve kılcal damar olmak üzere üç çeşit kan damarı vardır. Kanı kalbe getiren damarlara toplardamar, kalpten kanı götüren damarlara atardamar denir. Genellikle toplardamarda oksijen bakımından fakir kan bulunur ancak akciğer toplardamarı oksijen bakımından zengin kan taşır. Genellikle atardamarlarda oksijen bakımında zengin kan bulunurken akciğer atardamarı oksijence fakir kanı akciğerlere taşır.

Alt ve üst ana toplardamarlardan sağ kulakçığa gelen kirli kan, sağ karıncığa geçer (1). Buradan akciğer atardamarıyla akciğere gönderilen kan (2) temizlenip akciğer toplardamarıyla (3) sol kulakçıktan kalbe geri döner. Küçük dolaşımla sol karıncığa geçen kan (4), aort ana atardamarı (5) sayesinde büyük dolaşımla tüm vücuda gönderilir.

Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı
Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı

Kalp kası, kalbin içinde bulunan oksijenden doğrudan yararlanamaz. Aorttan dallanan koroner arter damarlar kalbi besleyen damarlardır. Kalbin pompaladığı tüm kanın yaklaşık %10’u kalbin beslenmesi için kullanılır. Kalple pompalanan kan, damarlar sayesinde vücutta kapalı bir sistem içinde dolaşır. Dokular ile kan arasındaki iki yönlü difüzyonla maddeler gerekli yerlere taşınır.

Atardamar ve toplardamar üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir. En dışta kollajen ve elastik liflerden oluşmuş bir bağ doku bulunur. Ortada elastik lifler ve düz kaslar içeren orta tabaka vardır. En içte ise yassı epitel hücrelerinden oluşan endotel bulunur.

Damarların yapısı
Damarların yapısı

Atardamarlar

Kalpten çıkan oksijence zengin olan kanı doku ve organlara taşır. Atardamarlar genellikle kan sağladığı organa göre adlandırılır. Örneğin böbre­ğe kan getiren damara böbrek atardamarı, akciğe­re kan getiren damara akciğer atardamarı denir.

Atardamarlarda kan basıncı diğer damarlara göre daha yüksektir. Yüksek basınçtan zarar gör­memesi için düz kas tabakasında fazlaca elastik lif bulunur. Kan atardamarlarda kalpten çıkarken oluşan basıncın etkisiyle vücutta taşınır.

Kılcal Damarlar

Atardamarlar ile toplardamarlar arasında bulunan, doku ve organları besleyen damar­lardır. Sadece endotel tabakadan oluşmuştur. İki yönlü difüzyonla madde alışverişi bu da­marlarla sağlanır. Kan akış hızı diğer damarla­ra göre yavaştır. Bir kılcal damarın enine kesit alanı yaklaşık bir atardamardan 500 kat, bir toplardamardan 600 kat daha küçüktür.

Bir atardamar, çok sayıda kılcal damara dallan­dığından kılcal damarların enine kesitlerinin toplam alanları, atardamarlara ve toplarda­marlara göre daha büyüktür. Kılcal damarlar diğer damarlardan daha fazla yüzey alanına sahiptir.

Toplardamarlar

Doku ve organlardan aldığı kanı kal­be taşıyan damarlardır. Kapı toplardamarı, kanı kalbe değil karaciğere iletir. Toplarda­marlarda elastiki lifler ve düz kas miktarı atardamarlardan daha azdır. Toplardamarın çapı atardamarlardan daha büyüktür. Kan akış hızı yavaştır. Genellikle çıktığı doku adı ya da organ adıyla isimlendirilirler. Örneğin böbrekten çıkan kan böbrek toplardamarıy­la taşınır. Çapı 1 mm’den büyük olan toplar­damarlarda genellikle kapakçıklar bulunur.

Vücudun kalpten aşağıda olan bölümlerinde kan, bu kapakçıklar sayesinde geriye kaçmadan tek yönlü taşınır. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesi, kalpteki kulakçıkların gevşeme­siyle oluşan negatif basınç, göğüs kafesindeki basınç değişmeleri ve atardamarlara pompa­lanan kanın itilmesi kanın toplardamarlarda taşınmasında etkilidir. Kan, kalp seviyesinin üstündeki toplardamarlarda yer çekiminden dolayı kalbe geri döndüğü için bu toplarda­marlarda kapakçık bulunmaz.

Yetişkin bir insandaki yaklaşık 5 litre kanın 3 litresi toplardamarlarda, 1 litresi atardamarlarda, 1 litresi ise kılcal damarlarda ve kalpte bulunur. Damarların kan basınçları, toplam kesit alanları ve kan akış hızları birbirinden farklıdır.

Damarların toplam kesit alanı
Damarların toplam kesit alanı
Damarlardaki kanın akış hızı
Damarlardaki kanın akış hızı
Damarlar arasında kan basıncının en yük­sek olduğu damar aorttur. Aorttan dallanan diğer atardamarlarda kan basıncı kılcal da­marlara ve toplardamarlara oranla daha yük­sektir. Doku kılcal damarlarında kan basıncı kısmen düşse de toplardamarlarda daha dü­şüktür.
Dokular etrafındaki kılcal damarların vücutta kapladığı alan atardamara ve toplar­damara göre daha fazladır. Bundan dolayı damarların vücuttaki toplam kesit alanları dikkate alındığında kılcal damarların toplam kesit alanı diğerlerine oranla daha fazladır.
Kalpten pompalanan kanın damarlar içindeki akış hızı atardamarlarda diğer da­marlardaki akış hızından daha yüksektir. Kılcal damarlarda kanın akış hızı azalır. Bu olay doku sıvısı ve kan arasındaki madde ge­çişine yardımcı olur.

——————– o ——————–

Yorum yapın