Atatürkçülüğün Nitelikleri Nelerdir?

Atatürkçülüğün temeli halkımızın binlerce yılda oluşturduğu değerlere, yani millî kültürümüze dayanır.

Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler, bir birini tamamlayan bir bütünün parçaları gibidir. Birbirinden ayrı düşünülemeyen bu ilkelerin, birlikte ve uyum için de işlemeleri çok önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti için bu ilkelerden her hangi birinin olmaması demek, ülkemizin geleceğine uzanan köprülerden birinin yok olması demektir. Öyleyse ülkenin geleceği için Atatürkçülüğün hiç bir ilkesinden vazgeçilmemeli ve milletçe bu ilkelere sahip çıkılmalıdır.

Aklı ve bilimsel düşünceyi esas alan, kişi hak ve özgürlüklerine önem veren, yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaçlayan Atatürkçü düşünce sistemi, bu niteliklerinden dolayı evrensel ve çağdaş özellikler taşımaktadır.

(-) Atatürkçülük Türk Milletinin İhtiyaçlarından Doğmuştur

(-) Atatürkçülüğün Temelinde Millî Kültürümüz Vardır

Millî kültürün temeli, bir milletin yarattığı değerlerin binlerce yıllık birikimidir. Binlerce yıllık tarihe sahip olan Türk milleti, aynı zamanda zengin bir kültür birikimine sahiptir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin millî kültüre dayandığını ve temel politikalarından birinin millî kültür olduğunu belirtir.

Atatürk, millî kültürle ilgili şu sözleri söylemiştir:

“Millî kültürün her alanda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sayacağız.” (Ahmet Bekir Palazoğlu, Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Düşünceleri, s. 267.)

Dokuma, folklor ve el sanatları millî kültürümüzün en önemli ögelerindendir.

(-) Atatürkçülüğün Temelinde Evrensel Değerler Vardır

Atatürkçü düşünce sisteminin en önemli özelliği evrensel değerler taşımasıdır. Dünya barışını korumak, demokrasiyi yaşatmak ve yaymak, bütün milletlerin bağımsız yaşama isteğine saygı duymak, insan haklarını benimsemek ve geliştirmek Atatürk’ün en büyük ülküsüdür. Atatürkçülük, ezilen milletlerin bağımsızlığını kazanmaları yolunda örnek teşkil etmiştir. Yirminci yüzyılda Asya ve Afrika’da birçok millet, Atatürk’ün düşüncelerinden esinlenerek bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele başlatmıştır. Bundan dolayı Atatürkçülük evrensel bir nitelik taşır.

(-) Atatürkçülük Akla ve Bilime Dayanır

Atatürkçülük; akılcılığa, bilim ve teknolojiye dayanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığını; eğitim sistemini, fikir hayatını, ekonomik hayatı ve bunların değerlerini, hedeflerini, toplumsal ve hukuksal yapısını, yönetim esaslarını tespit etmiştir. Atatürk, bütün olaylara akılcı bir yöntemle yaklaşmıştır. Atatürkçülüğün en önemli özelliği, akılcı ve bilimsel bir davranış ve düşünceyi yansıtmasıdır. Atatürk’ün gerçekleştirdiği bütün inkılapların temeli akla ve bilime dayanır.

Atatürk bu konuda şu sözleri söylemiştir:

“Bizim akıl, mantık, zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran olaylar bu gerçeğin delilidirler.” (Atatürkçülük 3, s. 108.)

(-) Atatürkçülük Kendine Özgüdür

Atatürkçülük, Türk milletinin tarihsel gereksinimlerinden ve gerçeklerinden oluşmuş bir düşünce sistemidir. Temelinde insanlığın binlerce yıldır edindiği kazanımlar ve yüksek değerler vardır. İlerlemeye, yenileşmeye açıktır. Atatürkçülük, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak ülküsüdür. Cumhuriyetçilik ve bundan kaynaklanan demokrasi, millî egemenlik, milliyetçilik, laiklik gibi evrensel değerler, Atatürkçü düşünce sistemine alınmış ve işlenmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda sömürgeci güçlere karşı zaferler kazanarak tam bağımsız ve millî bir cumhuriyet kurmuştur. Onun bu mücadelesi dünyadaki mazlum ve esir milletlere örnek olmuştur. Bu yönüyle evrensel bir özellik taşıyan

Atatürkçülük, bütün uluslar için bağımsızlığı ve millî egemenliği öngörür. Atatürkçülük, bütün toplumlarda uygulanabilecek esaslara sahiptir. Akla, bilime, insan sevgisine ve yeniliklere açık bir düşünce sistemidir. Bu özellikleri ile Atatürkçülüğü, başka siyasal akımlar ve ideolojilerle açıklamak mümkün değildir.

(-) Atatürkçülük Bir Bütündür

Atatürkçülük; birbirine bağlı bir düzen ve uyum içinde işleyen, kendi içinde tutarlı, belirli bir amaca yönelik düşüncelerin ve ilkelerin oluşturduğu bir bütündür. Atatürkçülüğün temelini oluşturan ilkeler birbirleriyle bağımlı, birbirlerini her yönden destekleyen ve birleştiren düşüncelerden oluşur. Bu ilkelerin birbirine bağlı ve uyumlu olması, bunların birtakım ortak özelliklere sahip olmasından kaynaklanır. Nasıl bir makineyi işleten çarkları bir arada tutan ortak özellikleri varsa Atatürk ilkeleri de bu ortak özellikleriyle bir bütün oluşturmaktadır. Atatürk’ün devlet anlayışı; insan haklarına saygılı, milliyetçi, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti modelidir. Bu devletin şekli ve nitelikleri; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu özellikleri nedeni ile Atatürkçülük bir bütündür ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

Atatürkçülük, insan haklarının temeli olan din, vicdan ve düşünce özgürlüğüne saygılıdır. Kişi hak ve hürriyetine büyük önem veren Atatürk, bu hakları anayasa ile güvence altına almıştır. Diğer yandan Atatürkçülük, millî birlik ve beraberliği her şeyin üstünde tutar. Türk milletinin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini, yurtta ve dünyada barışın korunmasını amaç edinir. Atatürkçülük sadece düşünce planında kalmamış, başarılı uygulamalarla Türk milletinin her alanda ilerlemesini sağlamıştır. Bundan dolayı dinamik bir düşünce sistemidir.

Yorum yapın