Atatürk İlkelerinin Amacı Nedir?

Atatürk’ün Türk milletine olan güveni sonsuzdu. Bu inançla Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak Türk milletini bağımsızlığa kavuşturdu.

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasıyla birlikte sıra, yüzyılların ihmali ile oluşan geri kalmışlık zincirinin kırılmasına gelmişti. Atatürk, bu duruma son vermek istiyordu. Bu amaçla Türk milletini aklın ve bilimin öncülüğünde kalkındırmak ve gelişmiş ülkeler düzeyinin üzerine çıkarmak için çalışmalar başlattı.

Atatürkçü düşünce sistemi, sorunlara uygun çözüm yolları arayan bir fikir düzeni olarak hayat bulmuştur. Yapılan her yenilik, belli bir fikir gücüne ve birtakım ilkelere dayanmaktadır ki bunlara Atatürk ilkeleri denir.

Hür fikir ve düşünceye sahip olmayı amaçlayan Atatürkçü düşünce sistemi, bu ilkeler çevresinde birleşip gelişmiştir. Atatürk ilkeleri, Türk milletinin onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini, sonsuza kadar bağımsız olarak yaşamasını hedeflemiştir. Atatürk ilkelerinin en önemli amaçlarından biri de her yönüyle gelişmiş, bağımsız, bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye’nin kurulmasını sağlamaktır.

Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden bir görünüm (Ankara)

Türk inkılabı, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için toplumun ihtiyaç duyduğu kurumların düzenlenmesini amaçlar. Bu anlamda Atatürk ilkeleri, çağın gereklerine göre Türk milletinin mutluluğunu, huzurunu, refahını artırmak; birlik ve beraberliğini korumak, millî bağımsızlığını devamlı kılmak ve millî egemenliğe dayalı yönetim anlayışının süreklilik kazanmasını sağlamak amacıyla konulmuş ilkelerdir.

Atatürk ilkeleri Türkiye’de demokrasinin yerleşip kökleşmesinde de önemli bir yere sahiptir. Bu ilkelerle bütün yurttaşlar ülke yönetiminde söz ve karar hakkını elde etmişlerdir. Türk inkılabının temelini oluşturan bu ilkeler, Türk kültürünü millî bir anlayışla çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine eriştirmek için hayata geçirilmiştir. Atatürkçü düşünce sisteminin gelişmesi bu ilkelerin demokratik bir ortamda uygulanmasıyla mümkündür.

Türk halkına ilerleme ve gelişme yolunu işaret eden cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık ilkeleri günümüzde de değerlerini korumaktadır. Bütün bu ilkelerin amacı, insan onuruna ve özgürlüğüne saygılı, millî egemenlik esasına dayanan demokrasi anlayışı içerisinde uygar bir toplum oluşturmaktır. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı temel alan bu ilkeler, Türk toplumunun benliğini kaybetmeden birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye meydana getirmeyi hedefler.

Atatürk, çağdaşlaşma konusunda şu sözleri söylemiştir:

“Ülke, hemen çağdaş, uygarlaşmış ve yenileşmiş olacaktır. Bizim için bu hayat kavgasıdır. Bütün özverilerimizin ürün vermesi buna bağlıdır. Türkiye ya yeni görüşle bezenmiş namuslu bir yönetim olacaktır ya da olmayacaktır. Halk ile çok yakınlığım vardır. O saf yığın bilmezsiniz ne denli yenilik yanlısıdır.” (Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 287.)

Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve devamlılığının sağlanması, bu ilkelerin öğrenilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Millî kültür değerlerimizi geliştirerek güçlü bir Türkiye içerisinde onurlu ve mutlu bir biçimde yaşamak Atatürk ilkeleri ile mümkündür.

Yorum yapın