Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Esaslar Nelerdir?

Türk inkılabı, bazı önemli temellere dayanmaktadır. Atatürk, çok önemli bazı düşüncelerden, olgulardan yararlanarak ilkelerini belirlemiştir.

Türk milletinin demokratik değerleri benimsemesi ve egemenliğin millete ait olması, Atatürk ilkelerinin temel dayanaklarındandır. Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esas düşüncelerin bir başka kaynağı da milliyetçiliktir.

Atatürk, halka hitap ederken (1924)

Milliyetçilik ilkesi, millet duygusunun gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Millî benlik, bir milletin bireylerini sıkı sıkıya birbirine bağlayan duygulardır.

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar şunlardır:

• Millî tarih bilinci
• Vatan ve millet sevgisi
• Millî dil
• Bağımsızlık ve özgürlük
• Millî egemenlik
• Millî kültür
• Çağdaşlaşma ideali
• Türk milleti bilinci
• Vatanın bütünlüğü, millî birlik ve beraberlik

Millî Tarih Bilinci

Bir milletin geleceğe güvenle bakabilmesi, sahip olduğu millî tarih bilincine bağlıdır. Millî tarih bilinci, bireylerin ve milletlerin tarihlerine, geçmişlerine bağlılıkları; tarihlerindeki övünülecek olaylar ve şahsiyetler ile gurur duymaları, onlardan cesaret almalarıdır. Millî gurur ve millî bilinç bu sayede güçlenir, gelişir.

Vatan ve Millet Sevgisi

Atatürk ilke ve inkılapları, Türk milletinin vatan ve millet sevgisinden güç alır. Vatan ve millet sevgisi yüce bir duygudur. Bu duygu ve düşünce bağımsızlık savaşının zaferle noktalanmasını sağlamıştır. Atatürk, vatan sevgisini şu sözleri ile dile getirmiştir:

“Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibidir.” (Ali Güler, Atatürk ve Cumhuriyet, s. 224.)

Millî Dil

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde bir arada yaşamasını sağlayan en önemli unsur millî dildir. Türk dili millî bütünlüğümüzü korumakta en etkili güçtür. Dil, millî duyguyu geliştirir. Atatürk, Türk milletinin hayatında dilin ne kadar önemli olduğunu şu sözleriyle belirtmiştir:

“…Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir… Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” (Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 260.)

Bağımsızlık ve Özgürlük

Atatürk, yeni Türk Devleti’ni kurarken aldığı gücü şu sözleriyle belirtmiştir.

“Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir…” (Arı İnan, Düşünceleriyle Atatürk, s. 107.)

Devletin özgürlüğü, o ülke sınırları içinde yaşayan milletin bağımsızlığı demektir. Bağımsızlık, bir devletin ve toplumun yönetimine girmemek ve millî çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmektir. Özgür ve bağımsız olmayan bir devlet, dilediği gibi hareket edemez. Bunun için Atatürk yeni Türk Devleti’nin özgürlük ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutmuştur.

Millî Egemenlik

Atatürk ilke ve inkılapları millî egemenlik temeline dayanır. Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Yeni Türk Devleti, millî egemenlik üzerine kurulmuştur. Atatürk, inkılapları bu ilkenin ışığında gerçekleştirmiştir.

Millî Kültür

Millî kültür, millî benliğin geliştirilmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynar. Bundan dolayı Türk milleti için hayati bir öneme sahiptir. Millî kültürün çağın gereklerine göre gelişimini sürdürmesi ve dinamik bir yapıya sahip olması gerekir. Çağdaş kültürler karşısında kendilerini yenileyemeyen kültürler, farklı kültür ve uygarlıkların olumsuz etkilerinden kendilerini kurtaramazlar. Bu durum milletlerin her alanda geri kalmasına yol açar.

Çağdaşlaşma İdeali

Atatürk’ün en büyük amacı, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktı. Türk halkının çağdaşlaşmasını her şeyden önce bir “var olma mücadelesi” olarak gören Atatürk, bu konuda şunları söylemiştir:

“… Biz her vasıtadan yalnız ve ancak bir görüşle faydalanırız. O görüş şudur: Türk milletini medeni dünyada, layık olduğu mevkiye yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üzerinde, her gün ve daha çok güçlendirmek.” (Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, C 4, s. 895.)

Türk Milleti Bilinci

Atatürk’ün Türk milletine inancı ve güveni sonsuzdu. O, 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’na Türk milletine inanarak ve güvenerek başladı. Daha sonra kurduğu yeni Türk Devleti’ni ise çağdaş bir yapıya kavuşturmak için birçok inkılap yaptı. Atatürk bütün bunları milletine olan güveni ve inancı ile gerçekleştirdi. Bundan dolayı Atatürk ilke ve inkılaplarının temelinde Türk milletine olan inancın ve güvenin önemli bir yeri vardır.

Vatanın Bütünlüğü, Millî Birlik ve Beraberlik

Atatürk için temel olan, yurtta millî birlik ve beraberliğin sağlanması ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır. Bu duygu ve düşünce Türk halkının bir bütün olarak yaşamasını sağlar; hiçbir şekilde bölücülüğe, ayrımcılığa izin vermez. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle noktalanmasında ülkede sağlanan millî birlik ve beraberliğin büyük bir rolü olmuştur.

Millî birlik ve bareberlik Atatürk ilke ve inkılaplarının en önemli esaslarından biridir.

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmadan önce ülkede işgalci güçlere karşı birlikte hareket etmek için büyük gayretler göstermiştir. Millî birlik ve beraberlik olmadan ülkede hiçbir şey başarılamaz; ülkenin varlığı, bağımsızlığı ve bütünlüğü korunamaz. Ülke, bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Bu nedenle bir milletin hayatında çok önemli bir değerdir. Ülkesi olmayan bir millet, varlığını ve bağımsızlığını sürdüremez.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü ilk önce Erzurum Kongresi’nde “Millî sınırlar içinde kalan vatan bir bütündür, asla bölünemez.” kararı ile ortaya konulmuştur. Daha sonra Sivas Kongresi’nde bu karar aynen kabul edilerek Misakımillî Kararları ile millî bir politika hâline getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın zaferle bitirilmesiyle birlikte ülkemiz işgalden kurtarılmıştır. Bizim vatanımız, yüzyıllardır üzerinde gururla yaşadığımız Türkiye’dir. Atalarımız canları pahasına yurdumuzu korumuşlar ve bizlere emanet etmişlerdir. Bu nedenlerden dolayı ülkemizin bölünmesine ve parçalanmasına Türk gençleri olarak asla izin vermemeliyiz.

Yorum yapın